Sosyal Uygunlık Politikası

Sosyal Uygunlık Politikası


Sosyal uygunluk politikamız, tüm iş ortaklarımızla birlikte temel ilke ve değerlerimize dayanan, takım çalışması şeklinde yürüterek oluşturduğumuz standartları içerir. Hedefimiz, İşletmemiz bünyesinde Sosyal Uygunluk Politikasının şirket kültürü haline gelmesini sağlamaktır. Bu nedenle sosyal uygunluk standartları oluşturulmuş ve uygulanmaya başlanmıştır. Bu sosyal uygunluk standartları ile ürün ve hizmet yaratmanın yanında bu politika, çalışanların kanunlar çerçevesinde standartlardan kaynaklanan tüm haklarını vermeyi, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayı, çevreye duyarlı olmayı, çalışanlar arasında açık ve dürüst bir iletişim, saygı ve değer gördüğü işyeri ortamını oluşturmayı taahhüt eder. Sosyal uygunluk politikası tüm çalışanlarımıza eğitimler veya iletişim kanalları aracılığı (pano, internet sitesi, mail grubu vb.) ile duyurulur, tedarikçilerimize bilgilendirme yapılır ve tedarikçilerimiz bu kriterlere göre değerlendirilir. 
Bu politika kapsamında, endişelerini, kaygılarını ve şikâyetlerini dile getiren çalışanlara karşı, hiçbir yaptırım veya cezalandırma eylemi uygulanmaz ve bu kaygı ve endişelerini dile getirmesi için oluşturulan öneri, dilek ve şikayet kutuları kullanılır. Çalışanlar kutulara her türlü görüş, istek, şikayet ve önerilerini açık şekilde beyan edebilir ve bunlar Üst Yönetim tarafından değerlendirilir ve iyileştirilmeye açık alanlar için gerekli iyileştirme faaliyetleri yapılır. 
Sosyal Uygunluk Politikası aşağıdaki bileşenleri kapsar:
1. Zorla Çalıştırma (Gönüllü Çalışma) 
Kurumumuz, hiçbir çalışana zorunlu çalıştırma yapmaz. Şirketimizde çalışma esasları gönüllülük esasına dayanır. Çalışanın işi bırakması durumunda herhangi bir güvenlik sebebi dışında şirket buna engel olmaz veya ertelemez. Çalışanımızın her türlü bilgisi korunur ve yasaların belirttiği ölçüde saklı tutulur.
2. Çocuk İşgücü (Reşit Olmayan Çalışanlar)
KABKOM KİMYA, kanun tarafından belirlenmiş zorunlu eğitim sürecini tamamlayacak asgari yaştan, ILO`nun tanımladığı istisnalar haricinde 15 yaşından küçük olmamak üzere, küçük çocukları doğrudan ya da dolaylı şekilde işe almayarak bu ilkeye uyacaktır.
3. Ayrımcılık (Eşitlikçi Yaklaşım)
KABKOM KİMYA Üst yönetim ve tüm çalışanları, cinsiyet, yaş, inanç, ırk, sosyal sınıf, soy, sosyal geçmiş, engellilik hali, etnik ve milli köken, milliyet, sendika veya diğer yasal kuruluşlara üyelik, siyasi bağlantılar veya fikirler, cinsel yönelim, ailevi sorumluluklar, medeni durum, hastalık veya ayrımcılığa neden olabilecek herhangi başka bir koşul nedeniyle kişileri dışlayamaz, belirli kişileri tercih edemez ya da bu unsurlara göre kişilere ayrımcılık yapamaz. Özellikle, işçiler yukarıda bahsedilen nedenlerden dolayı taciz edilemez ya da cezalandırılamaz.
4. Etik İş Davranışı 
KABKOM KİMYA Üst yönetim ve tüm çalışanları,  bu bölümde belirtilen hedef ve beklentiler göz ardı edilmeksizin, hiçbir yolsuzluk, dolandırıcılık ya da zimmet suçuna veya herhangi maddi ya da başka şekilde teşvik sözü vermek, teklif etmek, vermek ya da almak da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, rüşvetin hiçbir şekline dahil olmayarak bu ilkeye uyacaklardır. 
5. Çalışma Saatleri ve Ücretler (Ücret / Maaş) 
KABKOM KİMYA İstanbul-Merkez Şubesinde çalışan personeller hafta içi 09:00-18:00; Aksaray Fabrikasında çalışan beyaz yaka personeller Hafta içi 08:00-17:30, mavi yaka personeller ise 12-24 mesai sisteminde çalışmaktadır. 4857 İş Kanunu 63.maddesine dayanarak hazırlanan İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği 4. Maddesine istinaden çalışma süresi haftada en fazla 45 normal iş saatidir. Çalışanların fazla çalışması halinde günlük ücreti üzerinden mesai uygulanmaktadır. Fazla mesai kullanımı gönüllü yapılmalıdır ve fazla mesai çalışma koşullarında mesleki tehlike olasılığını önemli ölçüde arttıracak bir durum olmamasına dikkat edilmektedir. Maaşlar zamanında, düzenli olarak ve eksiksiz olarak ulusal para biriminde ödenmelidir. 
6.  Sağlık ve Güvenlik 
KABKOM KİMYA bütün çalışanları ve etkileşimde olduğu bütün çevreler(tedarikçi, ziyaretçi ve komşu firmalar) için sağlıklı çalışma ve yaşam koşullarına saygı göstererek bu ilkeye uymaktadır. Genç işçiler, yeni anneler ve çocuk bekleyen kadınlar ile engelli kişiler gibi, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, hassas bireyler için çalışma koşulları göz önüne alınarak değişiklikler yapılacaktır. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında uygunluk yükümlülükleri(kanun, yönetmelik, standart şartları, müşteri şartları ve diğer şartlar) dikkate alınarak iş sağlığı ve yönetim sistemi oluşturulmuş, uygulanmakta ve sürekli iyileştirmeler yapılmaktadır.
7. Toplum ve Paydaşlarla Bağlılık 
Firmamız paydaşlarının görüşlerini dinleyerek, görüşlerinden bilgi edinerek ve görüşlerini dikkate alarak iyi niyet temelinde bağ̆ kurma taahhüdü verir. Bu bağlamda çalışan temsilcilerini yasal mevzuata göre belirleyerek çalışanların problemlerini temsilcilerle görüşebilecekleri ortamı oluşturur ve öneri kutularına yazılı olarak bildirmelerine imkân sağlar. Uygun olduğunda işyeri ile ilgili ve etki alanı içindeki işyeri hakları konularında, paydaşları ile bir diyalog kurma taahhüdü verir.
8. Yabancı Uyruklu Çalışanlar
KABKOM KİMYA bünyesinde çalışan/çalışacak yasalarımıza uygun olarak yabancı uyruklu çalışanlar için İş sözleşmeleri anlayacakları dilde düzenlenecektir. İşe girişten işten ayrılma sürecine kadar tüm özlük işlemleri yürürlükteki yasal mevzuatlara uygun olarak yürütülür. İşçi hiçbir durumda borçlandırılarak çalıştırılamaz. İşletmemiz tarafından yabancı isçilerin çalışma konusundaki yasal hakları korunur. İşletmemiz, kaçak işçi çalıştırmaz.
9. Dinlenme Günleri ve Tatiller 
Çalışanlarımız yasal hakları çerçevesinde dinlenme ve tatil günlerinden yoksun bırakılmazlar. Beyaz yaka personelleri haftada 5 gün çalışıp iki gün hafta tatili verilmektedir. Günlük 10,5 saat çalışan mavi yaka personelleri ise 24 saat dinlenme süresi verilmektedir.
10. İşe Alma ve İstihdam 
İşletmemiz yönetimince ihtiyaç duyulan açık pozisyonlar belirlenerek şirket yönetimi tarafından yasalara uygun ve belirli kurallar çerçevesinde (eşitlikçi yaklaşım, izin, ücret, tatil, iş sözleşmesi vb.) istihdam gerçekleştirilir.

11. İş Sözleşmesi (İşveren Sözleşmesi) 
İşletmemiz ile istihdam edilecek kişi arasında, işyerine ve yasalara uygun ve aday personele teklif edilen koşulları içeren “Belirli Süreli İş Sözleşmesi “hazırlanır. Göreve başlamayı kabul eden personele “Belirli Süreli İş Sözleşmesi”,” Rekabetçi Yasağı Sözleşmesi” imzalatılır. İş sözleşmesinin bir örneği imza karşılığı çalışan verilir, oryantasyon eğitimi ile işletmemiz ve işin gerektirdiği tüm kural ve kaideler ilgili personele aktarılır.
12. İş ve İşçi Disiplini 
KABKOM KİMYA, Disiplin yönetmeliği (KK.TL.83) ile disiplinli çalışmayı sağlayabilmek amaçlanmıştır. Tüm çalışanlarımız çalışma kuralları talimatlarına uygun davranarak çalışmalarını yürütür.
13. Çevrenin Korunması
KABKOM KİMYA, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri ve yasal şartlarının gerekliliklerine doğrultusunda çevre kirliliği için gerekli tedbirler almaktadır. Oluşturulan Çevre Yönetim Sistemi  uygulanmalı, kontrol edilmeli ve sürekli iyileştirilmelidir.


ENGLISH
Sosyal Uygunlık Politikası

Sosyal Uygunlık Politikası


Sosyal uygunluk politikamız, tüm iş ortaklarımızla birlikte temel ilke ve değerlerimize dayanan, takım çalışması şeklinde yürüterek oluşturduğumuz standartları içerir. Hedefimiz, İşletmemiz bünyesinde Sosyal Uygunluk Politikasının şirket kültürü haline gelmesini sağlamaktır. Bu nedenle sosyal uygunluk standartları oluşturulmuş ve uygulanmaya başlanmıştır. Bu sosyal uygunluk standartları ile ürün ve hizmet yaratmanın yanında bu politika, çalışanların kanunlar çerçevesinde standartlardan kaynaklanan tüm haklarını vermeyi, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayı, çevreye duyarlı olmayı, çalışanlar arasında açık ve dürüst bir iletişim, saygı ve değer gördüğü işyeri ortamını oluşturmayı taahhüt eder. Sosyal uygunluk politikası tüm çalışanlarımıza eğitimler veya iletişim kanalları aracılığı (pano, internet sitesi, mail grubu vb.) ile duyurulur, tedarikçilerimize bilgilendirme yapılır ve tedarikçilerimiz bu kriterlere göre değerlendirilir. 
Bu politika kapsamında, endişelerini, kaygılarını ve şikâyetlerini dile getiren çalışanlara karşı, hiçbir yaptırım veya cezalandırma eylemi uygulanmaz ve bu kaygı ve endişelerini dile getirmesi için oluşturulan öneri, dilek ve şikayet kutuları kullanılır. Çalışanlar kutulara her türlü görüş, istek, şikayet ve önerilerini açık şekilde beyan edebilir ve bunlar Üst Yönetim tarafından değerlendirilir ve iyileştirilmeye açık alanlar için gerekli iyileştirme faaliyetleri yapılır. 
Sosyal Uygunluk Politikası aşağıdaki bileşenleri kapsar:
1. Zorla Çalıştırma (Gönüllü Çalışma) 
Kurumumuz, hiçbir çalışana zorunlu çalıştırma yapmaz. Şirketimizde çalışma esasları gönüllülük esasına dayanır. Çalışanın işi bırakması durumunda herhangi bir güvenlik sebebi dışında şirket buna engel olmaz veya ertelemez. Çalışanımızın her türlü bilgisi korunur ve yasaların belirttiği ölçüde saklı tutulur.
2. Çocuk İşgücü (Reşit Olmayan Çalışanlar)
KABKOM KİMYA, kanun tarafından belirlenmiş zorunlu eğitim sürecini tamamlayacak asgari yaştan, ILO`nun tanımladığı istisnalar haricinde 15 yaşından küçük olmamak üzere, küçük çocukları doğrudan ya da dolaylı şekilde işe almayarak bu ilkeye uyacaktır.
3. Ayrımcılık (Eşitlikçi Yaklaşım)
KABKOM KİMYA Üst yönetim ve tüm çalışanları, cinsiyet, yaş, inanç, ırk, sosyal sınıf, soy, sosyal geçmiş, engellilik hali, etnik ve milli köken, milliyet, sendika veya diğer yasal kuruluşlara üyelik, siyasi bağlantılar veya fikirler, cinsel yönelim, ailevi sorumluluklar, medeni durum, hastalık veya ayrımcılığa neden olabilecek herhangi başka bir koşul nedeniyle kişileri dışlayamaz, belirli kişileri tercih edemez ya da bu unsurlara göre kişilere ayrımcılık yapamaz. Özellikle, işçiler yukarıda bahsedilen nedenlerden dolayı taciz edilemez ya da cezalandırılamaz.
4. Etik İş Davranışı 
KABKOM KİMYA Üst yönetim ve tüm çalışanları,  bu bölümde belirtilen hedef ve beklentiler göz ardı edilmeksizin, hiçbir yolsuzluk, dolandırıcılık ya da zimmet suçuna veya herhangi maddi ya da başka şekilde teşvik sözü vermek, teklif etmek, vermek ya da almak da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, rüşvetin hiçbir şekline dahil olmayarak bu ilkeye uyacaklardır. 
5. Çalışma Saatleri ve Ücretler (Ücret / Maaş) 
KABKOM KİMYA İstanbul-Merkez Şubesinde çalışan personeller hafta içi 09:00-18:00; Aksaray Fabrikasında çalışan beyaz yaka personeller Hafta içi 08:00-17:30, mavi yaka personeller ise 12-24 mesai sisteminde çalışmaktadır. 4857 İş Kanunu 63.maddesine dayanarak hazırlanan İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği 4. Maddesine istinaden çalışma süresi haftada en fazla 45 normal iş saatidir. Çalışanların fazla çalışması halinde günlük ücreti üzerinden mesai uygulanmaktadır. Fazla mesai kullanımı gönüllü yapılmalıdır ve fazla mesai çalışma koşullarında mesleki tehlike olasılığını önemli ölçüde arttıracak bir durum olmamasına dikkat edilmektedir. Maaşlar zamanında, düzenli olarak ve eksiksiz olarak ulusal para biriminde ödenmelidir. 
6.  Sağlık ve Güvenlik 
KABKOM KİMYA bütün çalışanları ve etkileşimde olduğu bütün çevreler(tedarikçi, ziyaretçi ve komşu firmalar) için sağlıklı çalışma ve yaşam koşullarına saygı göstererek bu ilkeye uymaktadır. Genç işçiler, yeni anneler ve çocuk bekleyen kadınlar ile engelli kişiler gibi, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, hassas bireyler için çalışma koşulları göz önüne alınarak değişiklikler yapılacaktır. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında uygunluk yükümlülükleri(kanun, yönetmelik, standart şartları, müşteri şartları ve diğer şartlar) dikkate alınarak iş sağlığı ve yönetim sistemi oluşturulmuş, uygulanmakta ve sürekli iyileştirmeler yapılmaktadır.
7. Toplum ve Paydaşlarla Bağlılık 
Firmamız paydaşlarının görüşlerini dinleyerek, görüşlerinden bilgi edinerek ve görüşlerini dikkate alarak iyi niyet temelinde bağ̆ kurma taahhüdü verir. Bu bağlamda çalışan temsilcilerini yasal mevzuata göre belirleyerek çalışanların problemlerini temsilcilerle görüşebilecekleri ortamı oluşturur ve öneri kutularına yazılı olarak bildirmelerine imkân sağlar. Uygun olduğunda işyeri ile ilgili ve etki alanı içindeki işyeri hakları konularında, paydaşları ile bir diyalog kurma taahhüdü verir.
8. Yabancı Uyruklu Çalışanlar
KABKOM KİMYA bünyesinde çalışan/çalışacak yasalarımıza uygun olarak yabancı uyruklu çalışanlar için İş sözleşmeleri anlayacakları dilde düzenlenecektir. İşe girişten işten ayrılma sürecine kadar tüm özlük işlemleri yürürlükteki yasal mevzuatlara uygun olarak yürütülür. İşçi hiçbir durumda borçlandırılarak çalıştırılamaz. İşletmemiz tarafından yabancı isçilerin çalışma konusundaki yasal hakları korunur. İşletmemiz, kaçak işçi çalıştırmaz.
9. Dinlenme Günleri ve Tatiller 
Çalışanlarımız yasal hakları çerçevesinde dinlenme ve tatil günlerinden yoksun bırakılmazlar. Beyaz yaka personelleri haftada 5 gün çalışıp iki gün hafta tatili verilmektedir. Günlük 10,5 saat çalışan mavi yaka personelleri ise 24 saat dinlenme süresi verilmektedir.
10. İşe Alma ve İstihdam 
İşletmemiz yönetimince ihtiyaç duyulan açık pozisyonlar belirlenerek şirket yönetimi tarafından yasalara uygun ve belirli kurallar çerçevesinde (eşitlikçi yaklaşım, izin, ücret, tatil, iş sözleşmesi vb.) istihdam gerçekleştirilir.

11. İş Sözleşmesi (İşveren Sözleşmesi) 
İşletmemiz ile istihdam edilecek kişi arasında, işyerine ve yasalara uygun ve aday personele teklif edilen koşulları içeren “Belirli Süreli İş Sözleşmesi “hazırlanır. Göreve başlamayı kabul eden personele “Belirli Süreli İş Sözleşmesi”,” Rekabetçi Yasağı Sözleşmesi” imzalatılır. İş sözleşmesinin bir örneği imza karşılığı çalışan verilir, oryantasyon eğitimi ile işletmemiz ve işin gerektirdiği tüm kural ve kaideler ilgili personele aktarılır.
12. İş ve İşçi Disiplini 
KABKOM KİMYA, Disiplin yönetmeliği (KK.TL.83) ile disiplinli çalışmayı sağlayabilmek amaçlanmıştır. Tüm çalışanlarımız çalışma kuralları talimatlarına uygun davranarak çalışmalarını yürütür.
13. Çevrenin Korunması
KABKOM KİMYA, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri ve yasal şartlarının gerekliliklerine doğrultusunda çevre kirliliği için gerekli tedbirler almaktadır. Oluşturulan Çevre Yönetim Sistemi  uygulanmalı, kontrol edilmeli ve sürekli iyileştirilmelidir.


ENGLISH
Sosyal Uygunlık Politikası

Sosyal Uygunlık Politikası


Sosyal uygunluk politikamız, tüm iş ortaklarımızla birlikte temel ilke ve değerlerimize dayanan, takım çalışması şeklinde yürüterek oluşturduğumuz standartları içerir. Hedefimiz, İşletmemiz bünyesinde Sosyal Uygunluk Politikasının şirket kültürü haline gelmesini sağlamaktır. Bu nedenle sosyal uygunluk standartları oluşturulmuş ve uygulanmaya başlanmıştır. Bu sosyal uygunluk standartları ile ürün ve hizmet yaratmanın yanında bu politika, çalışanların kanunlar çerçevesinde standartlardan kaynaklanan tüm haklarını vermeyi, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayı, çevreye duyarlı olmayı, çalışanlar arasında açık ve dürüst bir iletişim, saygı ve değer gördüğü işyeri ortamını oluşturmayı taahhüt eder. Sosyal uygunluk politikası tüm çalışanlarımıza eğitimler veya iletişim kanalları aracılığı (pano, internet sitesi, mail grubu vb.) ile duyurulur, tedarikçilerimize bilgilendirme yapılır ve tedarikçilerimiz bu kriterlere göre değerlendirilir. 
Bu politika kapsamında, endişelerini, kaygılarını ve şikâyetlerini dile getiren çalışanlara karşı, hiçbir yaptırım veya cezalandırma eylemi uygulanmaz ve bu kaygı ve endişelerini dile getirmesi için oluşturulan öneri, dilek ve şikayet kutuları kullanılır. Çalışanlar kutulara her türlü görüş, istek, şikayet ve önerilerini açık şekilde beyan edebilir ve bunlar Üst Yönetim tarafından değerlendirilir ve iyileştirilmeye açık alanlar için gerekli iyileştirme faaliyetleri yapılır. 
Sosyal Uygunluk Politikası aşağıdaki bileşenleri kapsar:
1. Zorla Çalıştırma (Gönüllü Çalışma) 
Kurumumuz, hiçbir çalışana zorunlu çalıştırma yapmaz. Şirketimizde çalışma esasları gönüllülük esasına dayanır. Çalışanın işi bırakması durumunda herhangi bir güvenlik sebebi dışında şirket buna engel olmaz veya ertelemez. Çalışanımızın her türlü bilgisi korunur ve yasaların belirttiği ölçüde saklı tutulur.
2. Çocuk İşgücü (Reşit Olmayan Çalışanlar)
KABKOM KİMYA, kanun tarafından belirlenmiş zorunlu eğitim sürecini tamamlayacak asgari yaştan, ILO`nun tanımladığı istisnalar haricinde 15 yaşından küçük olmamak üzere, küçük çocukları doğrudan ya da dolaylı şekilde işe almayarak bu ilkeye uyacaktır.
3. Ayrımcılık (Eşitlikçi Yaklaşım)
KABKOM KİMYA Üst yönetim ve tüm çalışanları, cinsiyet, yaş, inanç, ırk, sosyal sınıf, soy, sosyal geçmiş, engellilik hali, etnik ve milli köken, milliyet, sendika veya diğer yasal kuruluşlara üyelik, siyasi bağlantılar veya fikirler, cinsel yönelim, ailevi sorumluluklar, medeni durum, hastalık veya ayrımcılığa neden olabilecek herhangi başka bir koşul nedeniyle kişileri dışlayamaz, belirli kişileri tercih edemez ya da bu unsurlara göre kişilere ayrımcılık yapamaz. Özellikle, işçiler yukarıda bahsedilen nedenlerden dolayı taciz edilemez ya da cezalandırılamaz.
4. Etik İş Davranışı 
KABKOM KİMYA Üst yönetim ve tüm çalışanları,  bu bölümde belirtilen hedef ve beklentiler göz ardı edilmeksizin, hiçbir yolsuzluk, dolandırıcılık ya da zimmet suçuna veya herhangi maddi ya da başka şekilde teşvik sözü vermek, teklif etmek, vermek ya da almak da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, rüşvetin hiçbir şekline dahil olmayarak bu ilkeye uyacaklardır. 
5. Çalışma Saatleri ve Ücretler (Ücret / Maaş) 
KABKOM KİMYA İstanbul-Merkez Şubesinde çalışan personeller hafta içi 09:00-18:00; Aksaray Fabrikasında çalışan beyaz yaka personeller Hafta içi 08:00-17:30, mavi yaka personeller ise 12-24 mesai sisteminde çalışmaktadır. 4857 İş Kanunu 63.maddesine dayanarak hazırlanan İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği 4. Maddesine istinaden çalışma süresi haftada en fazla 45 normal iş saatidir. Çalışanların fazla çalışması halinde günlük ücreti üzerinden mesai uygulanmaktadır. Fazla mesai kullanımı gönüllü yapılmalıdır ve fazla mesai çalışma koşullarında mesleki tehlike olasılığını önemli ölçüde arttıracak bir durum olmamasına dikkat edilmektedir. Maaşlar zamanında, düzenli olarak ve eksiksiz olarak ulusal para biriminde ödenmelidir. 
6.  Sağlık ve Güvenlik 
KABKOM KİMYA bütün çalışanları ve etkileşimde olduğu bütün çevreler(tedarikçi, ziyaretçi ve komşu firmalar) için sağlıklı çalışma ve yaşam koşullarına saygı göstererek bu ilkeye uymaktadır. Genç işçiler, yeni anneler ve çocuk bekleyen kadınlar ile engelli kişiler gibi, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, hassas bireyler için çalışma koşulları göz önüne alınarak değişiklikler yapılacaktır. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında uygunluk yükümlülükleri(kanun, yönetmelik, standart şartları, müşteri şartları ve diğer şartlar) dikkate alınarak iş sağlığı ve yönetim sistemi oluşturulmuş, uygulanmakta ve sürekli iyileştirmeler yapılmaktadır.
7. Toplum ve Paydaşlarla Bağlılık 
Firmamız paydaşlarının görüşlerini dinleyerek, görüşlerinden bilgi edinerek ve görüşlerini dikkate alarak iyi niyet temelinde bağ̆ kurma taahhüdü verir. Bu bağlamda çalışan temsilcilerini yasal mevzuata göre belirleyerek çalışanların problemlerini temsilcilerle görüşebilecekleri ortamı oluşturur ve öneri kutularına yazılı olarak bildirmelerine imkân sağlar. Uygun olduğunda işyeri ile ilgili ve etki alanı içindeki işyeri hakları konularında, paydaşları ile bir diyalog kurma taahhüdü verir.
8. Yabancı Uyruklu Çalışanlar
KABKOM KİMYA bünyesinde çalışan/çalışacak yasalarımıza uygun olarak yabancı uyruklu çalışanlar için İş sözleşmeleri anlayacakları dilde düzenlenecektir. İşe girişten işten ayrılma sürecine kadar tüm özlük işlemleri yürürlükteki yasal mevzuatlara uygun olarak yürütülür. İşçi hiçbir durumda borçlandırılarak çalıştırılamaz. İşletmemiz tarafından yabancı isçilerin çalışma konusundaki yasal hakları korunur. İşletmemiz, kaçak işçi çalıştırmaz.
9. Dinlenme Günleri ve Tatiller 
Çalışanlarımız yasal hakları çerçevesinde dinlenme ve tatil günlerinden yoksun bırakılmazlar. Beyaz yaka personelleri haftada 5 gün çalışıp iki gün hafta tatili verilmektedir. Günlük 10,5 saat çalışan mavi yaka personelleri ise 24 saat dinlenme süresi verilmektedir.
10. İşe Alma ve İstihdam 
İşletmemiz yönetimince ihtiyaç duyulan açık pozisyonlar belirlenerek şirket yönetimi tarafından yasalara uygun ve belirli kurallar çerçevesinde (eşitlikçi yaklaşım, izin, ücret, tatil, iş sözleşmesi vb.) istihdam gerçekleştirilir.

11. İş Sözleşmesi (İşveren Sözleşmesi) 
İşletmemiz ile istihdam edilecek kişi arasında, işyerine ve yasalara uygun ve aday personele teklif edilen koşulları içeren “Belirli Süreli İş Sözleşmesi “hazırlanır. Göreve başlamayı kabul eden personele “Belirli Süreli İş Sözleşmesi”,” Rekabetçi Yasağı Sözleşmesi” imzalatılır. İş sözleşmesinin bir örneği imza karşılığı çalışan verilir, oryantasyon eğitimi ile işletmemiz ve işin gerektirdiği tüm kural ve kaideler ilgili personele aktarılır.
12. İş ve İşçi Disiplini 
KABKOM KİMYA, Disiplin yönetmeliği (KK.TL.83) ile disiplinli çalışmayı sağlayabilmek amaçlanmıştır. Tüm çalışanlarımız çalışma kuralları talimatlarına uygun davranarak çalışmalarını yürütür.
13. Çevrenin Korunması
KABKOM KİMYA, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri ve yasal şartlarının gerekliliklerine doğrultusunda çevre kirliliği için gerekli tedbirler almaktadır. Oluşturulan Çevre Yönetim Sistemi  uygulanmalı, kontrol edilmeli ve sürekli iyileştirilmelidir.