Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

  1.AMAÇ 

Bu politikanın amacı, KABKOM KİMYA SAN VE TİC. A.Ş.’nın İş Etiği Kuralları kapsamında rüşvet ve yolsuzluk konusundaki yaklaşımının açık ve net bir şekilde ortaya konulması, yasal ve evrensel kurallara uyumunun sağlanmasıdır.

2.KAPSAM”

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası:

·         KABKOM KİMYA SAN VE TİC. A.Ş. Yönetim Kurulu dahil olmak üzere tüm KABKOM KİMYA çalışanları,

·         Mal ve hizmet aldığımız tedarikçi firmaları

kapsamaktadır.

Bu politika;

·         İnsan Kaynakları Uygulamaları’ nın,

·         KABKOM KİMYA İş Etiği Kurallarının

ayrılmaz bir parçasıdır.

3.TANIMLAR

Rüşvet: Rüşvet, yaptırılmak istenen bir işte yasa dışı kolaylık, çabukluk veya menfaat sağlanması için bir kimseye mal, para, menfaat olarak sağlanan çıkar demektir. Biraz daha geniş anlamıyla rüşvet, bir kişiye bir işlevi ya da faaliyeti uygunsuz bir şekilde yerine getirmesi için teşvik etmek amacı ile doğrudan ya da dolaylı olarak gayrimeşru avantaj sağlayan ya da veren şeydir.

Yolsuzluk: Bir görevin olağan ifasına ya da haksız bir komisyondan veya hak edilmemiş bir yarardan veya böyle bir hak edilmemiş yarar vaadinden fayda sağlayanın, lazım gelen davranışına etki eden haksız bir komisyonun veya diğer hak edilmemiş bir yararın veya böyle bir yararla ilgili vaadin doğrudan ya da dolaylı olarak talep edilmesi, sunulması, verilmesi ya da kabul edilmesidir.

4.GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Üst Yönetim: Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’ nın oluşturulması, uygulanması ve güncellenmesini sağlamaktır.

Birim Yöneticileri: Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’ nın gerekliliklerini uygulamak ve tüm çalışanların bilgilendirilmesi ve politikaya uygun hareket etmesini sağlamaktır.

Çalışanlar: Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’ nın gerekliliklerini uygulamaktır.

5.MAL VE HİZMET ALINAN VE SATILAN FİRMALAR VE İŞ ORTAKLARI

Mal ve hizmet alınan ve satılan firmaların ve iş ortaklarının, Politika esaslarına ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uyum sağlaması zorunludur ve bunlara uymayan kişi ve kuruluşlar ile çalışmalar sonlandırılır.

6. Politika ve Prosedürlerimiz

6.1 Rüşvet ve Yolsuzluk

KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş. her türlü rüşvet ve yolsuzlukların karşısındadır. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez.

Rüşvet veya yolsuzluk aracılığıyla KABKOM KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. ile iş yapmak isteyen 3. taraflarla iş ilişkisinin devam ettirilmemesi gerekmektedir.

6.2 Hediye

Hediye, maddi bir ödeme gerektirmeyen ve genelde iş ilişkisinde bulunan kişiler tarafından teşekkür ya da ticari nezaket icabı verilen bir üründür.

KABKOM KMYA SAN VE TİC A.Ş. tarafından üçüncü şahıslara teklif edilen ya da verilen her türlü hediye alenen, iyi niyetle ve koşulsuz olarak teklif edilmelidir. Bu kapsamda verilebilecek hediyeler ve bunların kayıt altına alınması ile ilgili esaslar KABKOM KİMYA İş Etiği Kuralları’nda yazılı hale getirilmiştir.

Hediyenin kabul edilebilmesi için de aynı prensipler geçerlidir ve bu prensiplerde yer verilen maddi değeri yüksek olmayan, sembolik hediyelerin dışında kesinlikle hediye kabul edilmemelidir. Ayrıca, bu kapsamda olsa bile hediye kabulünün sıklık arz etmemesi, kabul edilen hediyelerle ilgili kabul eden tarafından ilk amiri kanalıyla şirket İK ve üst yönetimine bildirimde bulunulması gerekmektedir.

6.3 Kolaylaştırma Ödemeleri

Bu Politikanın kapsamında yer alan kişi ve kuruluşların, devlet kurumları ile rutin bir işlemi ya da süreci (izin ve ruhsat almak, belge temin etmek, vb.) güvenceye almak ya da hızlandırmak için kolaylaştırma ödemeleri teklif edilmez.

7. Hatasız Kayıt Tutma

KABKOM KİMYA SAN VE TİC. A.Ş.’nin muhasebe ve kayıt sistemi ile ilgili uymak zorunda olduğu hususlar yasal düzenlemeler ile düzenlenmiştir.

Buna göre;

• Üçüncü şahıslarla (müşteriler, tedarikçiler, vb.) ilişkilere ait her türlü hesap, fatura ve belgenin, eksiksiz, kesin ve doğruluğuna güvenilir şekilde kayda geçirilmesi ve muhafaza edilmesi,

 • Herhangi bir işleme ilişkin muhasebe ya da benzer ticari kayıtlar üzerinde tahrifat yapılmaması ve gerçeklerin saptırılmaması gerekmektedir.

8. Eğitim ve İletişim

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası konusunda KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş., çalışanlarına duyurulması ve aktif olarak uygulanması konusunda eğitimlerin düzenlenmesini sağlar.

9. Politika İhlallerinin Bildirimi

Bir çalışan ya da KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş. adına hareket eden bir kişinin işbu politikaya aykırı hareket ettiği yönünde görüş ya da şüphe varsa, İnsan Kaynakları Departmanına iletilmelidir. KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş. İş Etiği Kuralları ile ilgili hususlar belirli periyotlarla çalışanlarına hatırlatılmaktadır.

KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş.,dürüst ve şeffaf bir yaklaşımı teşvik etmekte olup; iyi niyetle içten kaygılarını dile getiren herhangi bir çalışanını ya da KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş. adına hareket eden bir kişiyi desteklemektedir ve bildirimleri gizli tutmaktadır. Hiçbir çalışan İnsan Kaynakları Departmanı’na yapmış olduğu Etik Kural ihlali olduğuna inandığı bir bildirim nedeniyle baskı veya cezalandırmaya tabi tutulamaz, Etik Kurulun yazılı oluru alınmadan görev kapsamı veya yerinde bu nedenle bir değişiklik yapılamaz. Bildirim yapan kişinin, bu tür bir muameleye maruz kalması durumunda bunu İnsan Kaynakları Departmanı’na iletmesi gerekmektedir.

Mal ve hizmet alınan firma ya da iş ortaklarının da çalışanlarına Etik Hat ile ilgili düzenli hatırlatma yapması ve böyle durumlarla karşılaşmaları durumunda bildirim yapmalarını teşvik etmesi gerekmektedir. Bu husus yapılan sözleşmelerle de garanti altına alınır.

10. Politika İhlalleri

Mal ve hizmet alınan ve satılan firmalar veya KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş. adına görev yapan kişi ve kuruluşlar ile yapılan sözleşmelerde Politika’ya aykırı davranış, tutum ya da faaliyet bulunduğunun belirlenmesi durumunda çalışmaların/ yürürlükteki sözleşmelerin KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş tarafından haklı sebep ile tek taraflı olarak sonlandırılacağına dair hükümlere yer verilir ve Politika ihlali durumunda da istisna yapılmaksızın bu hükümler uygulanır.

ENGLISH
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

  1.AMAÇ 

Bu politikanın amacı, KABKOM KİMYA SAN VE TİC. A.Ş.’nın İş Etiği Kuralları kapsamında rüşvet ve yolsuzluk konusundaki yaklaşımının açık ve net bir şekilde ortaya konulması, yasal ve evrensel kurallara uyumunun sağlanmasıdır.

2.KAPSAM”

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası:

·         KABKOM KİMYA SAN VE TİC. A.Ş. Yönetim Kurulu dahil olmak üzere tüm KABKOM KİMYA çalışanları,

·         Mal ve hizmet aldığımız tedarikçi firmaları

kapsamaktadır.

Bu politika;

·         İnsan Kaynakları Uygulamaları’ nın,

·         KABKOM KİMYA İş Etiği Kurallarının

ayrılmaz bir parçasıdır.

3.TANIMLAR

Rüşvet: Rüşvet, yaptırılmak istenen bir işte yasa dışı kolaylık, çabukluk veya menfaat sağlanması için bir kimseye mal, para, menfaat olarak sağlanan çıkar demektir. Biraz daha geniş anlamıyla rüşvet, bir kişiye bir işlevi ya da faaliyeti uygunsuz bir şekilde yerine getirmesi için teşvik etmek amacı ile doğrudan ya da dolaylı olarak gayrimeşru avantaj sağlayan ya da veren şeydir.

Yolsuzluk: Bir görevin olağan ifasına ya da haksız bir komisyondan veya hak edilmemiş bir yarardan veya böyle bir hak edilmemiş yarar vaadinden fayda sağlayanın, lazım gelen davranışına etki eden haksız bir komisyonun veya diğer hak edilmemiş bir yararın veya böyle bir yararla ilgili vaadin doğrudan ya da dolaylı olarak talep edilmesi, sunulması, verilmesi ya da kabul edilmesidir.

4.GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Üst Yönetim: Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’ nın oluşturulması, uygulanması ve güncellenmesini sağlamaktır.

Birim Yöneticileri: Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’ nın gerekliliklerini uygulamak ve tüm çalışanların bilgilendirilmesi ve politikaya uygun hareket etmesini sağlamaktır.

Çalışanlar: Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’ nın gerekliliklerini uygulamaktır.

5.MAL VE HİZMET ALINAN VE SATILAN FİRMALAR VE İŞ ORTAKLARI

Mal ve hizmet alınan ve satılan firmaların ve iş ortaklarının, Politika esaslarına ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uyum sağlaması zorunludur ve bunlara uymayan kişi ve kuruluşlar ile çalışmalar sonlandırılır.

6. Politika ve Prosedürlerimiz

6.1 Rüşvet ve Yolsuzluk

KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş. her türlü rüşvet ve yolsuzlukların karşısındadır. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez.

Rüşvet veya yolsuzluk aracılığıyla KABKOM KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. ile iş yapmak isteyen 3. taraflarla iş ilişkisinin devam ettirilmemesi gerekmektedir.

6.2 Hediye

Hediye, maddi bir ödeme gerektirmeyen ve genelde iş ilişkisinde bulunan kişiler tarafından teşekkür ya da ticari nezaket icabı verilen bir üründür.

KABKOM KMYA SAN VE TİC A.Ş. tarafından üçüncü şahıslara teklif edilen ya da verilen her türlü hediye alenen, iyi niyetle ve koşulsuz olarak teklif edilmelidir. Bu kapsamda verilebilecek hediyeler ve bunların kayıt altına alınması ile ilgili esaslar KABKOM KİMYA İş Etiği Kuralları’nda yazılı hale getirilmiştir.

Hediyenin kabul edilebilmesi için de aynı prensipler geçerlidir ve bu prensiplerde yer verilen maddi değeri yüksek olmayan, sembolik hediyelerin dışında kesinlikle hediye kabul edilmemelidir. Ayrıca, bu kapsamda olsa bile hediye kabulünün sıklık arz etmemesi, kabul edilen hediyelerle ilgili kabul eden tarafından ilk amiri kanalıyla şirket İK ve üst yönetimine bildirimde bulunulması gerekmektedir.

6.3 Kolaylaştırma Ödemeleri

Bu Politikanın kapsamında yer alan kişi ve kuruluşların, devlet kurumları ile rutin bir işlemi ya da süreci (izin ve ruhsat almak, belge temin etmek, vb.) güvenceye almak ya da hızlandırmak için kolaylaştırma ödemeleri teklif edilmez.

7. Hatasız Kayıt Tutma

KABKOM KİMYA SAN VE TİC. A.Ş.’nin muhasebe ve kayıt sistemi ile ilgili uymak zorunda olduğu hususlar yasal düzenlemeler ile düzenlenmiştir.

Buna göre;

• Üçüncü şahıslarla (müşteriler, tedarikçiler, vb.) ilişkilere ait her türlü hesap, fatura ve belgenin, eksiksiz, kesin ve doğruluğuna güvenilir şekilde kayda geçirilmesi ve muhafaza edilmesi,

 • Herhangi bir işleme ilişkin muhasebe ya da benzer ticari kayıtlar üzerinde tahrifat yapılmaması ve gerçeklerin saptırılmaması gerekmektedir.

8. Eğitim ve İletişim

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası konusunda KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş., çalışanlarına duyurulması ve aktif olarak uygulanması konusunda eğitimlerin düzenlenmesini sağlar.

9. Politika İhlallerinin Bildirimi

Bir çalışan ya da KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş. adına hareket eden bir kişinin işbu politikaya aykırı hareket ettiği yönünde görüş ya da şüphe varsa, İnsan Kaynakları Departmanına iletilmelidir. KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş. İş Etiği Kuralları ile ilgili hususlar belirli periyotlarla çalışanlarına hatırlatılmaktadır.

KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş.,dürüst ve şeffaf bir yaklaşımı teşvik etmekte olup; iyi niyetle içten kaygılarını dile getiren herhangi bir çalışanını ya da KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş. adına hareket eden bir kişiyi desteklemektedir ve bildirimleri gizli tutmaktadır. Hiçbir çalışan İnsan Kaynakları Departmanı’na yapmış olduğu Etik Kural ihlali olduğuna inandığı bir bildirim nedeniyle baskı veya cezalandırmaya tabi tutulamaz, Etik Kurulun yazılı oluru alınmadan görev kapsamı veya yerinde bu nedenle bir değişiklik yapılamaz. Bildirim yapan kişinin, bu tür bir muameleye maruz kalması durumunda bunu İnsan Kaynakları Departmanı’na iletmesi gerekmektedir.

Mal ve hizmet alınan firma ya da iş ortaklarının da çalışanlarına Etik Hat ile ilgili düzenli hatırlatma yapması ve böyle durumlarla karşılaşmaları durumunda bildirim yapmalarını teşvik etmesi gerekmektedir. Bu husus yapılan sözleşmelerle de garanti altına alınır.

10. Politika İhlalleri

Mal ve hizmet alınan ve satılan firmalar veya KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş. adına görev yapan kişi ve kuruluşlar ile yapılan sözleşmelerde Politika’ya aykırı davranış, tutum ya da faaliyet bulunduğunun belirlenmesi durumunda çalışmaların/ yürürlükteki sözleşmelerin KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş tarafından haklı sebep ile tek taraflı olarak sonlandırılacağına dair hükümlere yer verilir ve Politika ihlali durumunda da istisna yapılmaksızın bu hükümler uygulanır.

ENGLISH
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

  1.AMAÇ 

Bu politikanın amacı, KABKOM KİMYA SAN VE TİC. A.Ş.’nın İş Etiği Kuralları kapsamında rüşvet ve yolsuzluk konusundaki yaklaşımının açık ve net bir şekilde ortaya konulması, yasal ve evrensel kurallara uyumunun sağlanmasıdır.

2.KAPSAM”

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası:

·         KABKOM KİMYA SAN VE TİC. A.Ş. Yönetim Kurulu dahil olmak üzere tüm KABKOM KİMYA çalışanları,

·         Mal ve hizmet aldığımız tedarikçi firmaları

kapsamaktadır.

Bu politika;

·         İnsan Kaynakları Uygulamaları’ nın,

·         KABKOM KİMYA İş Etiği Kurallarının

ayrılmaz bir parçasıdır.

3.TANIMLAR

Rüşvet: Rüşvet, yaptırılmak istenen bir işte yasa dışı kolaylık, çabukluk veya menfaat sağlanması için bir kimseye mal, para, menfaat olarak sağlanan çıkar demektir. Biraz daha geniş anlamıyla rüşvet, bir kişiye bir işlevi ya da faaliyeti uygunsuz bir şekilde yerine getirmesi için teşvik etmek amacı ile doğrudan ya da dolaylı olarak gayrimeşru avantaj sağlayan ya da veren şeydir.

Yolsuzluk: Bir görevin olağan ifasına ya da haksız bir komisyondan veya hak edilmemiş bir yarardan veya böyle bir hak edilmemiş yarar vaadinden fayda sağlayanın, lazım gelen davranışına etki eden haksız bir komisyonun veya diğer hak edilmemiş bir yararın veya böyle bir yararla ilgili vaadin doğrudan ya da dolaylı olarak talep edilmesi, sunulması, verilmesi ya da kabul edilmesidir.

4.GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Üst Yönetim: Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’ nın oluşturulması, uygulanması ve güncellenmesini sağlamaktır.

Birim Yöneticileri: Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’ nın gerekliliklerini uygulamak ve tüm çalışanların bilgilendirilmesi ve politikaya uygun hareket etmesini sağlamaktır.

Çalışanlar: Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’ nın gerekliliklerini uygulamaktır.

5.MAL VE HİZMET ALINAN VE SATILAN FİRMALAR VE İŞ ORTAKLARI

Mal ve hizmet alınan ve satılan firmaların ve iş ortaklarının, Politika esaslarına ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uyum sağlaması zorunludur ve bunlara uymayan kişi ve kuruluşlar ile çalışmalar sonlandırılır.

6. Politika ve Prosedürlerimiz

6.1 Rüşvet ve Yolsuzluk

KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş. her türlü rüşvet ve yolsuzlukların karşısındadır. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez.

Rüşvet veya yolsuzluk aracılığıyla KABKOM KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. ile iş yapmak isteyen 3. taraflarla iş ilişkisinin devam ettirilmemesi gerekmektedir.

6.2 Hediye

Hediye, maddi bir ödeme gerektirmeyen ve genelde iş ilişkisinde bulunan kişiler tarafından teşekkür ya da ticari nezaket icabı verilen bir üründür.

KABKOM KMYA SAN VE TİC A.Ş. tarafından üçüncü şahıslara teklif edilen ya da verilen her türlü hediye alenen, iyi niyetle ve koşulsuz olarak teklif edilmelidir. Bu kapsamda verilebilecek hediyeler ve bunların kayıt altına alınması ile ilgili esaslar KABKOM KİMYA İş Etiği Kuralları’nda yazılı hale getirilmiştir.

Hediyenin kabul edilebilmesi için de aynı prensipler geçerlidir ve bu prensiplerde yer verilen maddi değeri yüksek olmayan, sembolik hediyelerin dışında kesinlikle hediye kabul edilmemelidir. Ayrıca, bu kapsamda olsa bile hediye kabulünün sıklık arz etmemesi, kabul edilen hediyelerle ilgili kabul eden tarafından ilk amiri kanalıyla şirket İK ve üst yönetimine bildirimde bulunulması gerekmektedir.

6.3 Kolaylaştırma Ödemeleri

Bu Politikanın kapsamında yer alan kişi ve kuruluşların, devlet kurumları ile rutin bir işlemi ya da süreci (izin ve ruhsat almak, belge temin etmek, vb.) güvenceye almak ya da hızlandırmak için kolaylaştırma ödemeleri teklif edilmez.

7. Hatasız Kayıt Tutma

KABKOM KİMYA SAN VE TİC. A.Ş.’nin muhasebe ve kayıt sistemi ile ilgili uymak zorunda olduğu hususlar yasal düzenlemeler ile düzenlenmiştir.

Buna göre;

• Üçüncü şahıslarla (müşteriler, tedarikçiler, vb.) ilişkilere ait her türlü hesap, fatura ve belgenin, eksiksiz, kesin ve doğruluğuna güvenilir şekilde kayda geçirilmesi ve muhafaza edilmesi,

 • Herhangi bir işleme ilişkin muhasebe ya da benzer ticari kayıtlar üzerinde tahrifat yapılmaması ve gerçeklerin saptırılmaması gerekmektedir.

8. Eğitim ve İletişim

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası konusunda KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş., çalışanlarına duyurulması ve aktif olarak uygulanması konusunda eğitimlerin düzenlenmesini sağlar.

9. Politika İhlallerinin Bildirimi

Bir çalışan ya da KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş. adına hareket eden bir kişinin işbu politikaya aykırı hareket ettiği yönünde görüş ya da şüphe varsa, İnsan Kaynakları Departmanına iletilmelidir. KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş. İş Etiği Kuralları ile ilgili hususlar belirli periyotlarla çalışanlarına hatırlatılmaktadır.

KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş.,dürüst ve şeffaf bir yaklaşımı teşvik etmekte olup; iyi niyetle içten kaygılarını dile getiren herhangi bir çalışanını ya da KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş. adına hareket eden bir kişiyi desteklemektedir ve bildirimleri gizli tutmaktadır. Hiçbir çalışan İnsan Kaynakları Departmanı’na yapmış olduğu Etik Kural ihlali olduğuna inandığı bir bildirim nedeniyle baskı veya cezalandırmaya tabi tutulamaz, Etik Kurulun yazılı oluru alınmadan görev kapsamı veya yerinde bu nedenle bir değişiklik yapılamaz. Bildirim yapan kişinin, bu tür bir muameleye maruz kalması durumunda bunu İnsan Kaynakları Departmanı’na iletmesi gerekmektedir.

Mal ve hizmet alınan firma ya da iş ortaklarının da çalışanlarına Etik Hat ile ilgili düzenli hatırlatma yapması ve böyle durumlarla karşılaşmaları durumunda bildirim yapmalarını teşvik etmesi gerekmektedir. Bu husus yapılan sözleşmelerle de garanti altına alınır.

10. Politika İhlalleri

Mal ve hizmet alınan ve satılan firmalar veya KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş. adına görev yapan kişi ve kuruluşlar ile yapılan sözleşmelerde Politika’ya aykırı davranış, tutum ya da faaliyet bulunduğunun belirlenmesi durumunda çalışmaların/ yürürlükteki sözleşmelerin KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş tarafından haklı sebep ile tek taraflı olarak sonlandırılacağına dair hükümlere yer verilir ve Politika ihlali durumunda da istisna yapılmaksızın bu hükümler uygulanır.